EU
Проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Разград за осигуряване на устойчива,
обновена и качествена градска среда” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013
www.bgregio.eu – Инвестираме във Вашето бъдеще!OPRR
 
 
 
Предложения за проекти
Generated with Mad4Joomla Mailforms Version 1.2
Име на проекта:
Кратко описание на изходната ситуация:
Цел на проекта:
Дейности по проекта и място на изпълнение:
Очаквани резултати:
Връзка с други проекти на територията на града или зоната:
Какви конкретни потребности ще удовлетвори предложеният проект:
Как ще се финансира предложения проект:
Вашите имена:
Телефон:
Е-поща: (e-mail)

Hover over the left image and enter the security code into the right textfield.
 
eXTReMe Tracker