EU
Проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Разград за осигуряване на устойчива,
обновена и качествена градска среда” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013
www.bgregio.eu – Инвестираме във Вашето бъдеще!OPRR
 
 
 
График за изпълнение
ПДФ

План - график на трудовите ресурси за изпълнение на обществената поръчка

 

Описание /Вид на услугите, етапите и дейностите, които ще се изпълняват/ и трудовите ресурси Етап Начален срок Краен срок Краен срок за изпълнение на етапите Дни ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Ръководител на екип Експерт "Селищна мрежа и устройствено планиране на градската среда" Експерт "Регионално развитие и стратегическо планиране" Експерт "Проекти" Експерт "Икономически анализи и прогнози" Експерт "Екология" Експерт "ВиК" Експерт "Ел. системи" Експерт "Озеленяване" Експерт "Отопление и газоснабдяване" Експерт "Недвижимо и културно наследство" Експерт "ГИС, геодезия и картография" Експерт "Геология" Експерт "Юрист" Експерт "Публично-частно партньорство" Технически сътрудник и Счетоводител
1 Управление на изпълнението на обществената поръчка
12.09.2012 г. 23.10.2013 г.
4062 Идентифициране на заинтересованите страни и стратегия за комуникации с тях І. ЕТАП 12.09.2012 г. 19.09.2012 г. 10.10.2012 г. 53 Изготвяне на целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация 12.09.2012 г. 10.10.2012 г. 284 Формулиране на визия за развитие на град Разград до 2020 г. 19.09.2012 г. 4.10.2012 г. 155 Определяне на зони за въздействие, включително организиране и провеждане на публично обсъждане 19.09.2012 г. 4.10.2012 г. 156 Изготвяне на стратегическата част на ИПГВР: Идентифициране на заинтересованите страни; Формулиране на стратегия и цели на ИПГВР; Описание на плана като съвкупност от специфични цели, мерки, проекти и действия; Идентифициране на проектни идеи, създаване на списък/пакет от проекти и идентифициране на възможности за създаване на ПЧП на територията на одобрените зони за въздействие. ІІ. ЕТАП 10.10.2012 г. 10.05.2013 г. 10.7.2013 г. 2107 Изготвяне на бюджет, програми за реализация на ИПГВР, механизъм за организация и управление на ИПГВР, индикатори за оценка и наблюдение на ИПГВР 10.01.2013 г. 10.05.2013 г. 1208 Изготвяне на Доклад за ЕО с приложен доклад за ОС на ИПГВР и провеждането на публично обсъждане, получаване на положително становище от компетентния орган по ЗООС/ЗБР 15.04.2013 г. 30.06.2013 г. 759 Изготвяне на Задание/я за проектиране на Подробни устройствени планове (ПУП), в случай, че е приложимо 1.11.2012 г. 31.12.2012 г. 6010 Изготвяне на предпроектни проучвания, в случай, че са необходими инженерно-геоложки, хидроложки и други проучвания за целите на изработване на подробни устройствени планове, в случай че е приложимо 1.11.2012 г. 31.01.2013 г. 9011 Разработване на подробни технически задания за възлагане на инвестиционно проектиране на проекти, включени в ИПГВР ІІІ. ЕТАП 1.04.2013 г. 30.06.2013 г. 10.7.2013 г. 9012 Изработване на Подробни устройствени планове (ПУП) или изменение на Подробни устройствени планове (ПУП) (ако е приложимо) 1.01.2013 г. 31.05.2013 г. 15013 Изготвяне на Доклад за ЕО с приложен доклад за ОС на ПУП и провеждане на публично обсъждане/консултации с обществеността, получаване на положително становище от компетентния орган по ЗООС/ЗБР 15.04.2013 г. 30.06.2013 г. 7514 Комплектоване на проекта на ИПГВР за внасяне за одобрение
1.07.2013 г. 20.07.2013 г.
2015 Предаване на Възложителя на окончателен ИПГВР с всички приложения към него.

10.09.2013 г.

 
ПДФ

План - график на дейностите по изпълнение на обществената поръчка

Описание /Вид на услугите, етапите и дейностите, които ще се изпълняват/ Етап Начален срок Краен срок Краен срок за изпълнение на етапите Дни
2012 2013
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Управление на изпълнението на обществената поръчка
12.09.2012 г. 23.10.2013 г.
406

2 Идентифициране на заинтересованите страни и стратегия за комуникации с тях І. ЕТАП 12.09.2012 г. 19.09.2012 г. 10.10.2012 г. 5

3 Изготвяне на целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация 12.09.2012 г. 10.10.2012 г. 28

4 Формулиране на визия за развитие на град Разград до 2020 г. 19.09.2012 г. 4.10.2012 г. 15

5 Определяне на зони за въздействие, включително организиране и провеждане на публично обсъждане 19.09.2012 г. 4.10.2012 г. 15

6 Изготвяне на стратегическата част на ИПГВР: Идентифициране на заинтересованите страни; Формулиране на стратегия и цели на ИПГВР; Описание на плана като съвкупност от специфични цели, мерки, проекти и действия; Идентифициране на проектни идеи, създаване на списък/пакет от проекти и идентифициране на възможности за създаване на ПЧП на територията на одобрените зони за въздействие. ІІ. ЕТАП 10.10.2012 г. 10.05.2013 г. 10.7.2013 г. 210

6.1. Провеждане на анкетни проучвания за идентифициране на проектни идеи 1.01.2013 г. 15.02.2013 г. 45

6.2. Подготовка и провеждане на кръгла маса за идентифициране на проектни идеи 15.01.2013 г. 15.02.2013 г. 1

7 Изготвяне на бюджет, програми за реализация на ИПГВР, механизъм за организация и управление на ИПГВР, индикатори за оценка и наблюдение на ИПГВР 10.01.2013 г. 10.05.2013 г. 120

7.1. Подготовка и провеждане на 1 експертен форум и 4 фокус-групи за представяне на проекта на ИПГВР и съгласуването му с местната общност 1.03.2013 г. 31.03.2013 г. 5

8 Изготвяне на Доклад за ЕО с приложен доклад за ОС на ИПГВР и провеждането на публично обсъждане, получаване на положително становище от компетентния орган по ЗООС/ЗБР 15.04.2013 г. 30.06.2013 г. 75

8.1. Подготовка и провеждане на публично обсъждане за представяне на проекта на ИПГВР и Доклада за ЕО и ОС на ИПГВР и съгласуването им с местната общност 15.04.2013 г. 30.06.2013 г. 1

9 Изготвяне на Задание/я за проектиране на Подробни устройствени планове (ПУП), в случай, че е приложимо 1.11.2012 г. 31.12.2012 г. 60

10 Изготвяне на предпроектни проучвания, в случай, че са необходими инженерно-геоложки, хидроложки и други проучвания за целите на изработване на подробни устройствени планове, в случай че е приложимо 1.11.2012 г. 31.01.2013 г. 90

11 Разработване на подробни технически задания за възлагане на инвестиционно проектиране на проекти, включени в ИПГВР 1.04.2013 г. 30.06.2013 г. 90

12 Изработване на Подробни устройствени планове (ПУП) или изменение на Подробни устройствени планове (ПУП) (ако е приложимо) ІІІ. ЕТАП 1.01.2013 г. 31.05.2013 г. 10.7.2013 г. 150

12.1. Подготовка и провеждане на кръгла маса за консултиране на проекта за ПУП 1.01.2013 г. 15.02.2013 г. 1

12.2. Подготовка и провеждане на експертен форум за консултиране на проекта за ПУП 1.01.2013 г. 15.02.2013 г. 1

13 Изготвяне на Доклад за ЕО с приложен доклад за ОС на ПУП и провеждане на публично обсъждане/консултации с обществеността, получаване на положително становище от компетентния орган по ЗООС/ЗБР 15.04.2013 г. 30.06.2013 г. 75

13.1. Подготовка и провеждане на публично обсъждане за представяне на ПУП и Доклада за ЕО и ОС на ПУП и съгласуването им с местната общност 15.04.2013 г. 30.06.2013 г. 1

14 Комплектоване на проекта на ИПГВР за внасяне за одобрение
1.07.2013 г. 20.07.2013 г.
20

15 Предаване на Възложителя на окончателен ИПГВР с всички приложения към него.

10.09.2013 г. 


 
eXTReMe Tracker