EU
Проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Разград за осигуряване на устойчива,
обновена и качествена градска среда” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013
www.bgregio.eu – Инвестираме във Вашето бъдеще!OPRR
 
 
 
ПДФ

инж. Петър Стоянов - Ръководител на екипа

Завършил ВМЕИ (сегашен Технически университет), гр. София през 1978 г. и УНСС, специалност „Стопанско управление” през 1992 г. Работил в системата на СО ”БНМВ” в периода 1978-1990 г. През 1990-1992 г. е бил генерален директор на „Потенциал-М”. През 1993 г. е управител и собственик на "ТССконт" ООД, изпълнителен директор на „Туристспорт холдинг” АД и „Труд и капитал” АД, a от 2005 г. - основател и собственик на „Институт за управление на програми и проекти” ЕООД. Лектор в над 20 обучения и семинари за представители на работодателските структури. Консултант по подготовката и съставянето на Оперативните програми към ЕС. 34 години трудов стаж.


Петя Донова - Експерт Икономически анализи и прогнози

Магистър по макроикономика, специализации „Банково и застрахователно дело” и „Мениджмънт и маркетинг”. Консултант по ISO 9001:2008, ISO 27001:2005 и CAF. Общински съветник (2007 г.) в община Долна баня. Участвала в изготвянето на множество междинни оценки и актуализации на областни стратегии и общински планове за развитие; разработването и управлението на проекти по предприсъединителните и оперативните програми. 10 години трудов стаж.


Юлия Пъшкина - Експерт регионално развитие и стратегическо планиране

Магистър по социология, Научен сътрудник ІІІ степен „Управление във висшето образование”. Управител на сдружение „Равни възможности”. Консултант по европейски проекти. Участвала в изготвянето на междинни оценки на общински планове за развитие. 10 години трудов стаж.


Дончо Ковачев - Експерт „публично-частно партньорство”

Магистър по финанси и банково дело. Експерт по управленско и бизнес консултиране. Участвал в изготвянето на бизнес планове, маркетингови проучвания, анализи и прогнози; разработването и провеждането на програми и курсове за обучение. Преподавател по учебна дисциплина „Финанси и инвестиционен анализ”. Участвал в международни и национални проекти по предприсъединителните и структурните фондове на ЕС като ръководител проект, експерт и изследовател. 16 години трудов стаж.


Владимир Янчев - Експерт Проекти

Магистър по маркетинг, бакалавър счетоводство и контрол. Експерт по разработване и управление на европейски проекти. Ръководител отдел „Бизнес развитие” на „Енемона” АД от 2003 до 2011 г. 9 години трудов стаж.


Арх.Ваня Рачева Фурнаджиева-Петличкова - Експерт „Селищна мрежа и устройствено планиране на градската среда”

Магистър по архитектура. С 40 годишен опит в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране. Управител на „ВИДИ АРХ” ООД 40 години трудов стаж.


Инж.Нина Илиева-Стефановска - Експерт „Екология”

Магистър – инженер „Технология на органичния синтез”, магистър – Европейски магистърски курс по опазване на околната среда и устойчиво развитие. Преподавател по „Екология и моделиране на резултати от замърсяване” , катедра „Автоматизация на производството” в ХТМУ – София. Опит в изготвяне на проекти за опазване на околната среда. 10 години трудов стаж.


Инж.Васил Тодоров - Експерт „ВиК”

Девет години трудов стаж.


Инж.Галина Бахнева - Експерт „ВиК”

Двадесет и девет години трудов стаж.


Инж.Радка Стаменова - Експерт „Ел.системи”

Двадесет и седем години трудов стаж.


 

Ландшафтен архитект Красина Цекова - Експерт „Озеленяване”

Магистър – ландшафтна архитектура, Лесотехнически университет – София. Опит в изработване на схеми за ландшафта, схеми за зелената система към ОУП, проекти за озеленяване към ПУП, експертни оценки по чл. 19, ал. 4 от Закона за устройство и застрояване на Столична община. 5 години трудов стаж.


Инж.Анна Савова - Експерт „Отопление и газоснабдяване”

Магистър – „Машинен инженер по промишлена топлотехника” от ВМЕИ – София. Дългогодишен опит в програмиране и инвестиционно проектиране. 32 години трудов стаж.


Арх.Явор Дичев - Експерт „Недвижимо културно наследство”

Магистър по архитектура, притежава удостоверение за вписване в публичния регистър по чл.165 от Закона за културното наследство. С опит в устройственото и инвестиционното проектиране и в областта на опазване на недвижимото културно наследство. 29 години трудов стаж.


Инж.Йоана Стефанова - Експерт „ГИС, геодезия и картография”

Магистър по геодезия, УАСГ – София.Опит в геодезическите анализи, картографията, приложната геодезия и географската информационна система. 9 години трудов стаж.


Инж.Иваничка Рахнева - Експерт „ГИС, геодезия и картография”

Магистър по геодезия, ВИАС – София. Опит в приложната геодезия и инвестиционното проектиране. 31 години трудов стаж.


Инж.Божидар Кереков - Експерт „Геология”

Тридесет и шест години трудов стаж.


Ирина Константинова - Експерт „Юрист”

Магистър – право, Юридически факултет на УНСС – София. Адвокат в адвокатска колегия – София. 9 години трудов стаж.

 
 
eXTReMe Tracker