EU
Проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Разград за осигуряване на устойчива,
обновена и качествена градска среда” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013
www.bgregio.eu – Инвестираме във Вашето бъдеще!OPRR
 
 
 
ПДФ

01.01 – 15.02.2013

Анкетно проучване за идентифициране на проектни идеи: 01.01 – 15.02.2013

Кръгла маса за идентифициране на проектни идеи: 01.01 – 15.02.2013

Кръгла маса за консултиране на проекта за ПУП: 01.01 – 15.02.2013

Експертен форум за консултиране на проекта за ПУП: 01.01 – 15.02.2013

01.03 – 31.03.2013

Eкспертен форум за представяне на проекта на ИПГВР и съгласуването му с местната общност: 01.03 – 31.03.2013

фокус-групи:

"бизнес";
"неправителствени организации";
"граждани";
"общински съветници и служители";

за представяне на проекта на ИПГВР и съгласуването му с местната общност: 01.03 – 31.03.2013

15.04 – 30.06.2013

Публично обсъждане за представяне на проекта на ИПГВР и Доклада за ЕО и ОС на ИПГВР и съгласуването им с местната общност: 15.04 – 30.06.2013


Публично обсъждане за представяне на ПУП и Доклада за ЕО и ОС на ПУП и съгласуването им с местната общност: 15.04 – 30.06.2013

 
 
eXTReMe Tracker